Najlepsze wycieczki fakultatywne na Korfu

REGULAMIN WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ MAGIC TOURS ZANTE - KOS - KORFU - ATENY - KEFALONIA

Spis treści

§1 Definicje

 1. Organizator – Zante Magic Tours Paweł Maciej Nuckowski, Ipiresies Touristikoy Grafeiou Lomvardou 32, Zakynthos, 29100 Grecja, AFM (NIP) EL141585853 DOY Zakynthos, Nr licencji touroperatora Izby Turystyki w Grecji 08-28-E-60-00-11445-0-1, mający miejsce zwykłego pobytu w Grecji (zwanego dalej Magic Tours), adres poczty elektronicznej: zante@magictours.pl, korfu@magictours.pl, ateny@magictours.pl, tel. +48 607 501 965, +30 697 568 1621, numer polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakładzie ubezpieczeń: AXA na sumę ubezpieczenia: 500 000€.
 2. Wycieczka – krótkoterminowa wycieczka turystyczna odbywająca na wyspach Zakynthos lub Korfu albo na wyspach i terenach okolicznych (w tym także na terytorium Albanii), a także w Atenach organizowana przez Organizatora dla Uczestników,. Wycieczki nie trwają dłużej niż 24 godziny i nie zawierają zakwaterowania, w związku z czym do Wycieczek nie mają zastosowania przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych (Dz. Urz. UE L 326, str. 1) ani Dekretu Prezydenta Grecji Προεδρικό Διάταγμα, αριθ.: 339/96. Wycieczki mogą być wszelkiego rodzaju: lądowe, morskie, autokarowe. Jednakże Wycieczka nie obejmuje Rejsów.
 3. Główny Składnik Imprezy – część Wycieczki, nieobejmująca Dodatkowych Składników Imprezy. Warunkiem uczestnictwa w Wycieczce jest uiszczenie przez Uczestnika Ceny za co najmniej Główny Składnik Imprezy.
 4. Dodatkowe Składniki Imprezy – dodatkowe płatne czynności Organizatora, z których to może skorzystać Uczestnik biorący udział w Wycieczce, w szczególności mogące polegać na zakupie przez Organizatora biletu na Rejs dla Uczestnika wraz z opieką pilota/przewodnika/przedstawiciela biura podczas Rejsu. Skorzystanie przez Uczestnika z Dodatkowych Składników Imprezy jest fakultatywne, to jest Uczestnik nie musi z nich korzystać, by uczestniczyć w Wyciecze.
 5. Rejs – rejs, w tym zwłaszcza po morzu, organizowany przez lokalnych przewoźników. Wycieczka nie obejmuje Rejsów. Jedynie w ramach Dodatkowego Składnika Imprezy Organizator dokonuje na rzecz Uczestnika zakupu Biletu na Rejs oraz zapewnia opiekę pilota/przewodnika/przedstawiciela biura podczas Rejsu. Natomiast uczestnictwo w Rejsie odbywa się na podstawie odrębnej Umowy/Biletu/Paragonu fiskalnego/Faktury zawartej prze Uczestnika z lokalnym przewoźnikiem.
 6. Osoba Współpracująca – każda osoba, która na zlecenie Organizatora wykonuje czynności związane z przeprowadzeniem Wycieczki, np. jego pracownicy, zleceniobiorcy, wykonawcy, piloci, przewodnicy, przedstawiciele biura w tym Prowadzący Wycieczkę.
 7. Prowadzący Wycieczkę – wyznaczony przez Organizatora pilot, przewodnik lub przedstawiciel biura kierujący Wycieczką.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki Umowy o Uczestnictwo w Wyciecze, w tym prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.
 9. Program Wycieczki – zawiera m. in. jej ramowy plan, region wycieczki, miejsca odwiedzane i inne atrakcje turystyczne oraz określenie minimalnej liczby Uczestników, stanowiącej warunek odbycia się Wycieczki. Ramowy program wycieczki nie stanowi oferty handlowej i może ulec zmianie.
 10. Ogólne Warunki Uczestnictwa (OWU) – znajdujące się na Bilecie najważniejsze fragmenty Regulaminu, dotyczące praw i obowiązków Organizatora i Uczestników.
 11. Umowa o uczestnictwo w Wycieczce (której potwierdzeniem zawarcia jest Bilet) – Umowa, której stronami są Organizator i Uczestnik, a której przedmiotem jest uczestnictwo Uczestnika w Wycieczce organizowanej przez Organizatora, na warunkach określonych w Regulaminie, zgodnie z programem wynikającym z Programu Wycieczki. Umowa zawiera dane osobowe Uczestników. Umowa to dokument który to Uczestnik podpisuje najpóźniej do dnia rozpoczęcia Wycieczki. W przypadku dokonania Rezerwacji Uczestnik ma obowiązek po dokonaniu i opłaceniu Rezerwacji wydrukować Umowę o uczestnictwo w Wycieczce/Bilet oraz zabrać ze sobą ww. dokument na wycieczkę.
 12. Uczestnik – osoba fizyczna, która bierze udział w Wycieczce, na podstawie ważnej umowy zawartej z Organizatorem, jak również osoba, która ma zamiar taką Umowę zawrzeć, w tym dokonujący Rezerwacji. Uczestnik może zawrzeć umowę o Uczestnictwo w Wycieczce, jak i dokonać Rezerwacji osobiście lub przez Przedstawiciela.
 13. Przedstawiciel – osoba, która zawiera umowę z Organizatorem o uczestnictwo w Wycieczce w imieniu własnym oraz innych Uczestników lub też dokonuje Rezerwacji w imieniu własnym lub innych Uczestników. Przedstawiciel dokonując Rezerwacji lub zawierając Umowę czyni to także w imieniu wszystkich Uczestników, za których działa i przejmuje tym samym odpowiedzialność przestrzegania warunków Umowy przez tych Uczestników, w tym za zapłatę Ceny oraz uczestnictwo w Wyciecze. Przedstawiciel musi mieć ukończone 18 lat. Przedstawiciel jest pierwszą osobą wymienioną na Umowie o uczestnictwo w Wycieczce/Bilecie.
 14. Dziecko do 2 lat – dziecko, które w Dniu Wycieczki nie ukończyło 2 roku życia.
 15. Dziecko 2-12 lat – dziecko które w Dniu Wycieczki ukończyło 2 rok życia, a nie ukończyło 12 roku życia.
 16. Cena Wycieczki – Cena za uczestnictwo w Wycieczce, którą obowiązany jest zapłacić. Przedstawiciel/Uczestnik. Cena Wycieczki obejmuje w szczególności opłatę za Główny Składnik Imprezy oraz Dodatkowe Składniki Imprezy, w tym Rejsy wraz z opieką pilota, przewodnika lub przedstawiciela biura.
 17. Termin Wycieczki – okres, w którym odbywa się Wycieczka.
 18. Dzień Wycieczki – dzień kalendarzowy, w którym odbywa się Wycieczka, a jeśli Wycieczka trwa więcej niż jeden dzień (np. w nocy z soboty na niedzielę) – pierwszy dzień, w którym Wycieczka się odbywa.
 19. Adres e-mail Organizatora – adres poczty elektronicznej organizatora określony w Regulaminie w §I pkt 1.
 20. Adres e-mail Przedstawiciela – adres poczty elektronicznej Przedstawiciela podany w formularzu rezerwacyjnym lub jeśli Przedstawiciel nie korzysta z formularza rezerwacyjnego – podany przy zawieraniu Umowy. Przedstawiciel zawierając umowę w imieniu osób trzecich, obowiązany jest także podać adresy e-mail tych Uczestników, w imieniu których Umowę zawiera.
 21. Strona internetowa Organizatora – strona znajdująca się pod adresem www.zantemagictours.pl , www.korfumagictours.pl , www.atenymagictours.pl Do korzystania ze strony internetowej Organizatora wymagane są:
  1. stały dostęp do Internetu poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookies oraz sygnalizatory www – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6;
  2. włączona obsługa plików Cookies oraz JavaScript.

§2 Regulamin i jego akceptacja

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wycieczkach organizowanych przez Organizatora oraz określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników. Uczestnictwo w Wycieczce może odbywać się tylko i wyłącznie na podstawie ważnej Umowy/Biletu.
 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy. Każdy Uczestnik przed rozpoczęciem uczestnictwa w Wycieczce akceptuje Regulamin. Regulamin dostępny jest:
  1. na stronie internetowej Organizatora;
  2. w biurach lub przedstawicielstwach Organizatora;
  3. u Przedstawiciela Biura;
  4. u Prowadzącego Wycieczkę;
 3. Jeżeli w imieniu Uczestnika Umowę zawiera Przedstawiciel, Uczestnik obowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem najpóźniej do czasu rozpoczęcia Wycieczki, tj. w momencie wejścia do autobusu, busa lub innego środka transportu (Regulamin dostępny u Prowadzącego Wycieczkę). Jeśli Uczestnik nie akceptuje Regulaminu, nie powinien wówczas uczestniczyć w Wycieczce.
 4. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu, Uczestnik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Organizatora, przy czym interpretacja dokonywana przez Organizatora nie ma charakteru wiążącego.
 5. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Uczestnik jest konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże Uczestnika będącego konsumentem, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Wszelkie informacje o Wycieczce, zamieszczone w jakichkolwiek broszurach, materiałach reklamowych, materiałach promocyjnych czy podobnych dokumentach, mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią części Regulaminu ani Umowy. W szczególności opisy Wycieczek zawarte na stronie internetowej Organizatora nie stanowią oferty handlowej i mają charakter informacyjny i przykładowy. Wyłącznymi dokumentami określającym zasady uczestnictwa w Wyciecze jest Regulamin (którego to najważniejsze przepisy zawierają OWU). Uczestnik oświadcza także, iż jest mu wiadome, że zdjęcia krajobrazów lub zabytków na stronie internetowej, w broszurach i innych materiałach reklamowych Organizatora mają jedynie charakter ilustracyjny i mogą nie odpowiadać rzeczywistości lub też wrażenia estetyczne lub wizualne mogą być odmienne ze względu na warunki pogodowe, klimatyczne, naświetlenie itp.

§3 Rezerwacja uczestnictwa w wycieczce

 1. Zawarcie Umowy może być poprzedzone dokonaniem przez Uczestnika Rezerwacji uczestnictwa w Wycieczce (dalej „Rezerwacja”). Rezerwacja jest bezpłatna i nie oznacza zawarcia Umowy z Organizatorem (z zastrzeżeniem §III pkt 12 niniejszego Regulaminu. Dokonanie Rezerwacji musi być poprzedzone zaakceptowaniem Regulaminu.
 2. Rezerwacji Uczestnik może dokonać osobiście lub przez Przedstawiciela.
 3. Rezerwacja może odbywać się poprzez:
  1. Wypełnienie odpowiedniego formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej Organizatora;
  2. Bezpośrednie zgłoszenie dokonane u pracownika w biurze lub przedstawicielstwie Organizatora;
  3. Zgłoszenie przesłane na Adres e-mail Organizatora;
  4. Zgłoszenie telefoniczne ( z wyłączeniem wiadomości SMS) lub na numery telefonów Organizatora;
  5. Zgłoszenie poprzez czat dostępny na stronie internetowej Organizatora;
  6. Inny sposób dopuszczony przez Organizatora, np. na spotkaniu w hotelu na prośbę zainteresowanych;
 4. Uczestnik dokonując Rezerwacji, podaje następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu aktywnego podczas pobytu w Grecji,
  3. adres e-mail,
  4. adres zamieszkania Przedstawiciela widniejącego na rezerwacji,
  5. liczbę Uczestników powyżej 12 r.ż. ,
  6. liczbę dzieci w wieku 2-12 lat,
  7. liczbę dzieci do 2 lat,
  8. imiona i nazwiska oraz daty urodzenia wszystkich Uczestników,
  9. hotel i miejscowość zakwaterowania,
  10. nazwę wybranej wycieczki,
  11. termin pobytu
  12. preferowany Dzień Wycieczki.
  13. w przypadku wycieczki na teren Albanii serię, numer, datę ważności paszportu lub dowodu osobistego ważnego jeszcze przez minimum 3 miesiące od daty realizacji wycieczki.


Dane te wymagane są z tytułu bezpieczeństwa oraz wymogów prawnych.

 1. Przedstawiciel oświadcza, że wszystkie dane podane podczas Rezerwacji są zgodne z prawdą oraz zgadzają się z danymi w paszporcie lub dowodzie osobistym.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych podczas Rezerwacji w celu jej dokonania. Administratorem danych osobowych podanych podczas Rezerwacji jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Rezerwacji. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Rezerwacji.
 3. Po dokonaniu Rezerwacji Organizator może zarezerwować Uczestnikowi miejsca na wskazaną przez niego podczas Rezerwacji Wycieczkę, o ile w preferowanym przez Uczestnika Terminie Wycieczki pozostała liczba miejsc wolnych jest wystarczająca. O braku wystarczającej liczby miejsc wolnych Organizator powiadamia Uczestnika w wiadomości zwrotnej na adres e-mail Uczestnika lub numer telefonu Uczestnika podany podczas Rezerwacji, lub osobiście w biurze stacjonarnym Organizatora.
 4. Potwierdzeniem złożenia Rezerwacji jest wiadomość sms otrzymana przez Uczestnika na podany numer telefonu z unikatowym numerem rezerwacji. Uczestnik otrzymuje także wiadomość e-mail ze szczegółami rezerwacji. Umowa o uczestnictwo w Wycieczce/Bilet, który należy wydrukować i mieć ze sobą podczas Wycieczki dostępny będzie po dokonaniu przez Przedstawiciela wpłaty. W przypadku Rezerwacji na miejscu w biurze Organizatora Przedstawiciel otrzymuje Umowę o Uczestnictwo w Wycieczce/Bilet na miejscu.
 5. Jeśli Uczestnik dokonał Rezerwacji, winien on zawrzeć Umowę z Organizatorem najpóźniej na 7 dni przed Dniem Wycieczki. Jednakże jeśli Uczestnik dokonuje Rezerwacji w terminie poniżej 7 dni przed Dniem Wycieczki, winien on zawrzeć Umowę natychmiast po dokonaniu Rezerwacji.
 6. Po dokonaniu Rezerwacji zawarcie Umowy może nastąpić także poprzez dokonanie wpłaty Ceny w części lub całości. Dokonanie takiej wpłaty jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 7. Rezerwacja ma co do zasady charakter niewiążący. Każda ze Stron może odwołać dokonaną Rezerwację, bez podania przyczyn, o czym jest obowiązana zawiadomić drugą Stronę wiadomością e-mail, SMS, telefonicznie lub osobiście w biurze stacjonarnym. Odwołanie Rezerwacji nie rodzi żadnych praw i roszczeń po drugiej Stronie.
 8. Jednakże:
  1. Rezerwacji dokonanej w terminie poniżej 7 dni przed Dniem Wycieczki Uczestnik obowiązany jest niezwłocznie opłacić Cenę i zawrzeć Umowę;
  2. Dokonanie przez Uczestnika po dokonaniu Rezerwacji zapłaty chociażby część Ceny jest równoznaczne z zawarciem Umowy o uczestnictwo w Wycieczce;
  3. Brak opłacenia Rezerwacji w terminie do 7 dni przed dniem przylotu na miejsce pobytu jest równoznaczny z anulowaniem rezerwacji;
 9. W godzinach pracy Organizatora (godziny te są wskazane na stronie internetowej) Przedstawiciel może uzyskać informację na temat statusu dokonanej przez siebie Rezerwacji, a także dodatkowych informacji o Wycieczce, wysyłając wiadomość na adres e-mail lub dzwoniąc na numer telefonu Organizatora, korzystając ze strony internetowej Organizatora lub bezpośrednio w biurze stacjonarnym Organizatora.

§4 Warunki płatności

 1. Po dokonaniu Rezerwacji Uczestnik obowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora 100% Ceny Wycieczki zgodnie z warunkami Rezerwacji i płatności ustalonymi w Regulaminie. Organizator może odmówić uczestnictwa w Wycieczce Uczestnikowi, jeśli Cena nie została zapłacona w całości lub też anulować Rezerwację.
 2. Rezerwacje grupowe (grupy zamknięte) podlegają pod odrębne warunki rezerwacji oraz płatności na podstawie odrębnej umowy dostarczonej przez Organizatora.
 3. Obowiązujące sposoby płatności:
  1. Rezerwacja z wyprzedzeniem (przed przybyciem na miejsce pobytu) dokonana poprzez kanały komunikacyjne określone w Regulaminie w §III pkt 2 w podpunktach a), c), d), e), f), g) powinna być zakończona płatnością w wysokości 100% Ceny Wycieczki w systemie DOTPAY lub przelewem na konto bankowe Organizatora najpóźniej na 7 dni przed deklarowanym przez Uczestnika dniem przybycia na miejsce pobytu (płatność jest przewalutowana z EUR na PLN oraz GBP według średniego kursu NPB na dzień dokonywana wpłaty).
  2. Rezerwacja na miejscu dokonana w dowolny sposób określony w Regulaminie w §III pkt 2 powinna być zakończona płatnością w wysokości 100% Ceny Wycieczki w systemie DOTPAY lub przelewem na konto bankowe Organizatora najpóźniej na 7 dni przed Dniem Wycieczki (płatność jest przewalutowana z EUR na PLN oraz GBP według średniego kursu NPB na dzień dokonywania wpłaty) lub płatnością gotówkową w walucie EUR w wysokości 100% Ceny Wycieczki w jednym z biur stacjonarnych Organizatora.
  3. Płatności u Prowadzącego Wycieczkę mogą dokonać wyłącznie Uczestnicy, którzy dokonali rezerwacji na miejscu (po przybyciu na miejsce pobytu), zakwaterowani w miejscowościach, w których nie znajduje się biuro stacjonarne Organizatora. Płatność tylko gotówką w walucie EUR w wysokości 100% Ceny Wycieczki.
  4. Jeśli Rezerwacja z wyprzedzeniem (przed przybyciem na miejsce pobytu) poprzez kanały komunikacyjne określone w Regulaminie w §III pkt 2 w podpunktach a), c), d), e), f), g), dokonywana jest na mniej niż 7 dni przed deklarowanym przez Uczestnika dniem przybycia na miejsce pobytu, wówczas płatności w wysokości 100% Ceny Wycieczki należy dokonać niezwłocznie w chwili Rezerwacji w systemie DOTPAY lub przelewem na konto bankowe Organizatora (płatność jest przewalutowana z EUR na PLN według kursu NPB na dzień dokonywania wpłaty). Po dokonaniu płatności przelewem należy przesłać do Organizatora drogą mailową potwierdzenie wysłania/złożenia dyspozycji przelewu.
  5. Jeśli Rezerwacja na miejscu (po przybyciu na miejsce pobytu) założona w dowolny sposób określony w Regulaminie w §III pkt 2, dokonywana jest mniej niż na 7 dni przed Dniem Wycieczki, wówczas płatności w wysokości 100% Ceny Wycieczki należy dokonać niezwłocznie w chwili Rezerwacji w systemie DOTPAY lub przelewem na konto bankowe Organizatora (płatność jest przewalutowana z EUR na PLN według średniego kursu NPB na dzień dokonywania wpłaty) lub w jednym z biur stacjonarnych Organizatora. Po dokonaniu płatności przelewem należy przesłać do Organizatora drogą mailową potwierdzenie wysłania/złożenia dyspozycji przelewu.
  6. Rezerwację dokonywaną na miejscu w biurach stacjonarnych Organizatora, o której mowa w Regulaminie w §III pkt 2 w podpunkcie b), zakończyć można wyłącznie płatnością gotówkową w wysokości 100% Ceny Wycieczki w walucie EUR.
  7. W przypadku anulacji rezerwacji opłaconych szybką płatnością internetową/płatnością online Dotpay , kwota zwrotu zostanie pomniejszona o prowizję stanowiącą 2,2% wpłaty. Potrącenie prowizji za zwrot dotyczy również zwrotów w walucie GBP (funty brytyjskie) – kwota zwrotu zostanie pomniejszona o prowizję bankową w wysokości 40 PLN od każdorazowej transakcji zwrotnej.
 4. Dniem zapłaty w przypadku płatności bezgotówkowej jest dzień uznania rachunku bankowego natomiast w przypadku rezerwacji dokonywanych na mniej na 7 dni przed Dniem Wycieczki po dokonaniu płatności przelewem należy niezwłocznie (w dniu rezerwacji) przesłać do Organizatora droga mailową potwierdzenie wysłania/złożenia dyspozycji przelewu.
 5. Uczestnik obowiązany jest do uiszczenia na rzecz Organizatora „Opłaty za Transfer Dodatkowo Płatny”, jeśli transfer z wyznaczonego miejsca zbiórki na Wycieczkę objęty jest dodatkową opłatą, zgodną z obowiązującym Cennikiem Transferów Płatnych. Koszt transferu doliczany jest automatycznie przez system rezerwacyjny do ceny całkowitej. Uczestnik ma prawo rezygnacji z dodatkowej opłaty tym samy jednocześnie poświadcza, że stawi się we własnym zakresie w najbliższym bezpłatnym miejscu zbiórki wskazanym przez Organizatora:

 

Zakynthos
Wschodni
Vassilikos
Keri
Kampi
Miejscowość
Amoudi
Psarou
Alykes
Katastari
Gerakas
Porto Roma
Keri Limni
Kampi
Wycieczka
Wszystkie propozycje wycieczkowe
Liczba osób
Dowolna
max. 8
Cena
5€ za osobę (0€ dzieci do 2 roku życia)
30€
Korfu
Południowy
Miejscowość
Kavos
Lefkimi
Boukari
Wycieczka
Wszystkie oprócz: Albania+Butrint, Paxos, Antipaxos
Liczba osób
Dowolna
Cena
5€ za osobę (0€ dzieci do 2 roku życia)

Kos – Odbiór i powrót z półwyspu Kefalos – 5€ za osobę w obie strony

§5 Cena wycieczki - promocje

Cena na zawartej Umowie o Uczestnictwo w Wycieczce/Bilecie jest wiążąca i Uczestnik nie ma prawa żądać obniżenia Ceny Wycieczki, nawet jeśli przed lub po zawarciu Umowy z Uczestnikiem Cena Wycieczki została obniżona z powodu ofert Last Minute lub innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.
Podczas trwania Promocji First Minute Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z obowiązującym regulaminem akcji promocyjnej. Regulamin ww. dostępny jest podczas trwania promocji na stronie Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.
Promocja dotyczy tylko rezerwacji indywidualnych, nie dotyczy zamówień grupowych (powyżej 10 osób pełnopłatnych) organizowanych na indywidualne zlecenie.

§6 Uczestnictwo osób małoletnich. Zniżki dla dzieci

 1. Małoletni (tj. osoba do 18 roku życia lub inna niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych) może uczestniczyć w Wycieczce pod warunkiem, że:
  1. Jego rodzice (pojęcie to obejmuje także jednego z rodziców jak i innego przedstawiciela ustawowego, w tym opiekuna) wyrażą zgodę na uczestnictwo w Wycieczce; w szczególności mogą ją wyrazić poprzez dokonanie Rezerwacji lub zawarcie Umowy (jako Przedstawiciel). Jeżeli zawarcia Umowy w imieniu Małoletniego dokonuje inna osoba niż Rodzic, a Rodzic sam nie uczestniczy w Wycieczce wraz z Małoletnim, wówczas konieczna jest pisemna zgoda Rodzica na uczestnictwo w Wycieczce Małoletniego wraz ze wskazaniem osoby, która będzie sprawowała opiekę nad Małoletnim podczas Wycieczki;
  2. Osoba sprawująca opiekę nad nieletnim (jeden z rodziców, babcia, dziadek, siostra, ciocia itp.) podczas pobytu w Grecji bez obecności obojga opiekunów prawnych oraz wyrażająca chęć uczestnictwa w wycieczce do Albanii jest zobowiązana dostarczyć zaświadczenie w języku polskim oraz angielskim potwierdzające zgodę na przekroczenie granicy podpisaną przez pełnoprawnego opiekuna/opiekunów nieobecnych podczas wycieczki. W przypadku związków partnerskich, gdzie jeden z rodziców ma inne nazwisko niż dziecko wymagany jest akt urodzenia dziecka przetłumaczony na język angielski w celu potwierdzenia rodzicielstwa. Pozwolenie na wjazd do Albanii dla dzieci z jednym rodzicem, z opiekunem/opiekunami bądź dziadkami, zdjęcie/skan dowodu osobistego bądź paszportu opiekuna/opiekunów z Polski, należy przesłać na e-mail greckiej policji portowej: yakerkiras_allod@astynomia.gr oraz do naszego biura: korfu@magictours.pl. Wymagane jest również posiadanie zaświadczenia potwierdzającego sytuację, w której:
   1. jeden z rodziców nie żyje
   2. jeden z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ma tę władzę zawieszoną bądź
    też ograniczoną i jej zakres nie obejmuje podejmowania decyzji w kwestii wyjazdów dziecka
    za granicę
   3. ojcostwo nie zostało ustalone
  3. Jeśli dziecko poniżej 18. roku życia jedzie do Turcji z opiekunem bez jednego lub dwojga prawnych opiekunów, wówczas rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są wystawić opiekunowi upoważnienie potwierdzone notarialnie i przetłumaczone na język turecki/angielski przez tłumacza przysięgłego uznawanego przez Ambasadę, a następnie poświadczone w Ambasadzie Turcji.

 

DOKUMENT WYMAGANY PRZY PRZEKRACZANIU GRANICY – DOTYCZY TYLKO PODRÓŻY Z DZIEĆMI

  1. Stan zdrowia i sprawności psychofizycznej Małoletniego pozwala na Uczestnictwo w Wycieczce – za co pełną odpowiedzialność biorą Rodzice.
 1. Za zachowanie i bezpieczeństwo Małoletniego (a także innych osób wymagających opieki lub nadzoru) w czasie Wycieczki odpowiedzialność ponoszą Rodzice a także osoba sprawująca opiekę nad Małoletnim podczas Wycieczki. Są oni obowiązani do pilnowania Małoletniego i zapewnienia stosownego nadzoru, poinformowania go o konieczności przestrzegania Regulaminu, OUW, ogólnie przyjętych reguł bezpieczeństwa, zdrowego rozsądku, przepisów prawa, zwyczajów lokalnych i lokalnej etykiety, w sposób zrozumiały dla Małoletniego, w szczególności o prawnym zakazie spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
 2. W przypadku wyrządzenia przez Małoletniego jakichkolwiek szkód, w tym skutkujących naruszeniem dóbr lub praw innych osób wszelką odpowiedzialność ponoszą osoby wymienione w §VI pkt. 2
 3. Za Małoletniego zawarcia Umowy dokonuje Przedstawiciel zawiadamia Organizatora o uczestnictwie Dziecka, podając jego datę urodzenia. Organizator może w każdym czasie zweryfikować wiek Dziecka, w tym celu ma on prawo żądania odpowiednich dokumentów (paszportu, dowodu osobistego) w celu weryfikacji tego wieku. Organizator ma prawo także uzależnić korzystanie ze zniżek przez Dziecko od ich okazania.
 4. Dla możliwości korzystania przez Dzieci ze zniżek decydujący jest wiek Dziecka w Dniu Wycieczki (a nie z dnia dokonania Rezerwacji czy w dniu zawarcia Umowy).
 5. Przedstawiciel oświadcza, iż ma świadomość, iż podanie nieprawdziwych informacji o wieku Dziecka może nie tylko skutkować odmową przyznania zniżek rodzić odpowiedzialność prawem przewidzianą, zarówno wobec Organizatora, jak i Przewoźników Lokalnych, właścicieli obiektów, muzeów itp., w tym skutkować naliczaniem np. kar umownych czy grzywien.
 6. Za Dzieci w wieku do 2 lat uczestniczące w wycieczkach organizowanych przez Organizatora nie są pobierane przez Organizatora żadne opłaty, z wyłączeniem Wycieczki w wersji Super VIP. W przypadku wykupienia Wycieczki w wersji Super VIP, pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem, Dziecku do 2 lat przysługuje prawo do własnego miejsca siedzącego. W pozostałych przypadkach Dziecko do 2 lat podróżuje bez prawa do własnego miejsca siedzącego i nie jest liczone jako pasażer zajmujący miejsce siedzące w środkach transportu.
 7. Dziecko od 2 do 12 roku życia ma prawo do odrębnego miejsca jako pasażer w autobusie/busie/innym środku transportu.
 8. W przypadku wycieczek Paxos i Antipaxos oraz Albania + Butrint zniżki dla dzieci naliczone są według następujących kryteriów wiekowych:
  1. Dziecko 5-13 lat – dziecko które w Dniu Wycieczki ukończyło 5 rok życia, a nie ukończyło 13 roku życia,
  2. Dziecko do 5 lat – dziecko które w Dniu Wycieczki nie ukończyło 5 roku życia.

§7 Umowa

 1. Przed zawarciem Umowy Uczestnik winien zapoznać się z następującymi informacjami, dostępnymi na stronach internetowych Organizatora lub w Programie Wycieczki, a także u pracowników Organizatora, w jego biurach, itp.:
  1. o dokumentach, które Uczestnik musi posiadać w trakcie trwania Wycieczki. Brak takich dokumentów może skutkować niemożnością świadczenia usług przez Organizatora i obciąża w całości Uczestnika;
  2. informacji czego dotyczą Ogólne Warunki Uczestnictwa;
  3. informacji o ewentualnych dodatkowych kosztach jeżeli takie występują (płatne transfery, dodatkowo płatne atrakcje turystyczne);
  4. o wymaganiach zdrowotnych dotyczących uczestnictwa w Wycieczce.
 2. Uczestnik podaje w Umowie aktualne i prawdziwe dane osobowe. Podanie aktualnych i prawdziwych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy przez Organizatora, w szczególności w zakresie formalności związanych z Wycieczką.
 3. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznego informowania Organizatora o każdorazowej zmianie danych podanych w Umowie
 4. Uczestnik może we własnym zakresie skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków lub rezygnacji z Wycieczki w przypadku choroby lub innego zdarzenia losowego poprzez zawarcie odpowiedniej umowy z wybranym przez siebie ubezpieczycielem.

§8 Zawarcie umowy w imieniu osoby trzeciej

 1. Jeżeli Przedstawiciel zawiera Umowę w imieniu osoby trzeciej, to oświadcza, że:
  1. posiada ważne i skuteczne upoważnienie Uczestnika do zawarcia Umowy; Uczestnik ten zapoznał się z Regulaminem i go zaakceptował;
  2. posiada wszelkie upoważnienia do wyrażenia wszelkich zgód zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów zawarcia i wykonania Umowy oraz zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowej, materiałów marketingowych i przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu i promocji usług Organizatora.
 2. Jeżeli Przedstawiciel zawarł Umowę w imieniu osoby trzeciej, a nie posiadał do tego upoważnienia lub też zawarł ją z przekroczeniem zakresu upoważnienia lub też w momencie zawierania Umowy pełnomocnictwo to było nieważne lub zostało uprzednio skuteczne odwołane, Przedstawiciel jest odpowiedzialny wobec Organizatora za to, iż osoba ta zawrze Umowę oraz zapłaci Cenę Wycieczki. Jeśli osoba trzecia nie zawrze Umowy i nie zapłaci Ceny Wycieczki, Przedstawiciel obowiązany jest do zapłaty Organizatorowi kary umownej w kwocie równowartości Ceny Wycieczki za każdą osobę trzecią, w imieniu której rzekomo działał. Organizator ma prawo dochodzenia od Przedstawiciela dalszego odszkodowania.
 3. Przepisy §VIII pkt. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dokonywanej przez Przedstawiciela Rezerwacji.

§9 Prawa i obowiązki uczestnika

 1. Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w tym obowiązującego w miejscu Wycieczki, Regulaminu, zwyczajów lokalnych i lokalnej etykiety oraz ogólnie przyjętych reguł bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku.
 2. Uczestnik obowiązany jest w czasie Wycieczki stosować się do poleceń Prowadzącego Wycieczkę, a także wszelkich znaków i tablic, w szczególności nakazów i zakazów.
 3. Uczestnik obowiązany jest przed uczestnictwem w Wycieczce dokonać sprawdzenia swojego stanu zdrowia w celu ustalenia, iż stan ten umożliwia mu uczestnictwo w Wycieczce. Uczestnicząc w Wycieczce, Uczestnik oświadcza zarazem, iż jego stan zdrowia umożliwia mu uczestnictwo w Wycieczce i brak jest przeciwwskazań do uczestnictwa. W szczególności Uczestnik powinien w razie takiej potrzeby dokonać szczepień lub dokonać przebadania pod kątem alergii lub uczuleń. Bezwzględnie zaleca się skorzystanie z porady lekarza.
 4. Kobiety w ciąży wyrażające chęć uczestnictwa w wycieczkach Magic Tours obowiązane są, aby decyzja o uczestnictwie została skonsultowana z lekarzem, który nie będzie widzieć żadnych przeciwwskazań wyrazi zgodę, aby dana osoba uczestniczyła w wycieczkach Magic Tours. Uczestnicząc w Wycieczce, Uczestnik oświadcza zarazem, iż jego stan zdrowia umożliwia mu uczestnictwo w Wycieczce i brak jest przeciwwskazań do uczestnictwa.
 5. Na Wycieczkach obowiązuje bezwzględny zakaz następujących działań:
  1. samowolnego oddalania się od grupy;
  2. zwiedzania „na własną rękę” bez opieki Organizatora lub Prowadzącego Wycieczkę zbliżania się do brzegów klifów, w szczególności podczas spaceru w terenie górskim;
  3. wchodzenia do wody i kąpieli w miejscach niedozwolonych;
  4. spożywania alkoholu (z wyjątkiem niewielkich ilości alkoholu w miejscach i czasie przewidzianych w Programie Wycieczki, np. winiarniach, przy czym każdy Uczestnik winien spożywać alkohol według swoich sił i możliwości oraz upewnić się, w razie konieczności zasięgając stosownej porady lekarskiej, czy jego stan zdrowia na to pozwala) oraz spożywania narkotyków lub środków odurzających;
  5. palenia tytoniu poza dozwolonymi przez prawo właściwe dla miejsca odbywania się Wycieczki miejscami;
  6. kąpieli pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających;
  7. nadmiernego wystawiania się na słońce, bez stosownych środków chroniących przed porażeniem słonecznym;
  8. kąpieli przez osoby nieumiejące dobrze pływać;
  9. niestosowania się do norm bezpieczeństwa;
  10. poruszania się przez Uczestnika po niebezpiecznych trasach i przebywania w niebezpiecznych miejscach bez odpowiedniej asysty;
  11. narażania innych Uczestników na utratę życia lub zdrowia albo uszkodzenie lub utratę mienia podczas Wycieczki.
  12. nagrywania, kamerowania i innych sposobów rejestrowania informacji przekazywanych Uczestnikom przez Prowadzącego Wycieczkę oraz ich rozpowszechniania lub upubliczniania, w tym na portalach społecznościowych;
 6. Uczestnik wycieczki ma obowiązek posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości. Brak posiadania takiego dokumentu może powodować konsekwencje prawem przewidziane, za co Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W przypadku wycieczek do Albanii należy pamiętać aby dowód osobisty lub paszport był ważny jeszcze przez co najmniej trzy miesiące od momentu zakończenia wycieczki. W przypadku wycieczek do Turcji dokumentem jaki należy mieć przy sobie jest paszport. Dokument musi być ważny jeszcze przez minimum 150 dni licząc od dnia pierwszego wjazdu do Turcji (dnia wycieczki).
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z prawem Uczestników, wynikające w szczególności z nieprzestrzegania przepisów prawnych, łamania zakazów dotyczących spożywania alkoholu lub palenia tytoniu lub przewozu towarów niedozwolonych jak i na skutek braku posiadania ważnego dokumentu tożsamości. Organizator nie jest obowiązany do zapewnienia pomocy adwokata, radcy prawnego, Uczestnik ponosi pełne ryzyko swoich nieodpowiednich zachowań.
 8. Uczestnik, wchodząc do wody powinien zwrócić szczególną uwagę na możliwość oparzenia przez meduzy, ukłucie przez jeżowce i jeśli istnieje takie niebezpieczeństwo, powinien unikać kąpieli.
 9. Uczestnik cierpiący na chorobę lokomocyjną lub morską powinien zabezpieczyć się przed wycieczką stosując odpowiednie leki przeciwwymiotne zgodnie ze wskazaniami lekarza lub akupresurę, mokre chusteczki, woreczki, wodę mineralną. Zaleca się przyjąć odpowiednie leki lub środki zgodnie ze wskazaniami lekarza.
 10. Opalając się lub wystawiając się na słońce, Uczestnik obowiązany jest skorzystać z filtrów ochronnych oraz nakrycia głowy. Zabrania się zbyt długiego przebywania na słońcu. Uczestnik obowiązany jest dostosować swój ubiór do warunków atmosferycznych.
 11. Uczestnik obowiązany jest założyć odpowiednie obuwie i odzież chroniące przed ukąszeniami jaszczurek, żmii lub węży.
 12. Uczestnik przed rozpoczęciem kąpieli w wodach (w tym przede wszystkim siarkowych na plaży Xigia) obowiązany jest zdjąć wszelką biżuterią oraz inne ozdoby wykonane z metali szlachetnych, w tym srebra lub złota, inaczej mogą one ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Uczestnik obowiązany jest zorganizować we własnym zakresie i na własny koszt wyżywienie i napoje – wyżywienie (w tym lunch) i napoje nie są wliczone w cenę Wycieczki (z wyłączeniem programów wycieczek takich jak: Smaki Zante, Taniec z Grekami). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość posiłków serwowanych przez lokalne punkty gastronomiczne, w tym restauracje, tawerny i bary, a wszelkie informacje udzielane przez Organizatora dotyczące takich punktów (typu: „tutaj można dobrze zjeść”, „lokalna grecka restauracja” itp.), mają charakter niewiążący i nie rodzą żadnych zobowiązań po stronie Organizatora.
 14. Uczestnik obowiązany jest realnie oceniać swoje siły, możliwości i kondycję podczas uczestnictwa w Wycieczce. O każdym pogorszeniu stanu zdrowia lub złym samopoczuciu obowiązany jest natychmiast zawiadomić Organizatora lub Prowadzącego Wycieczkę lub też wezwać natychmiast pomoc lekarską. Jeśli Uczestnik uważa, że dana część Programu Wycieczki jest dla niego za trudna (np. wspinaczka) lub też czuje się przemęczony lub sforsowany, powinien zrezygnować z tej części Wycieczki i odpocząć.
 15. Uczestnik ma prawo do momentu rozpoczęcia Wycieczki przenieść na osobę trzecią (Cesjonariusza) wszystkie wynikające z Umowy prawa i obowiązki, za zgodą Organizatora („Cesja”). Osoba trzecia staje się wówczas Uczestnikiem Wycieczki, dokonanie Cesji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu przez taką osobę, która staje się Uczestnikiem Wycieczki.
 16. Uczestnik może w każdym czasie trwania Wycieczki zrezygnować z dalszego uczestnictwa w niej, jednak wówczas obowiązany jest zapewnić sobie na własną rękę i koszt powrót do miejsca pobytu (np. zamówienie taksówki, powrót autobusem), chyba że obowiązek udzielenia pomocy Uczestnikowi wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, z tym, że wówczas również koszty takiej pomocy ponosi Uczestnik. W przypadku, gdy koszty takie poniósł Organizator, Uczestnik obowiązany jest do ich zwrotu.
 17. Uczestnik ponosi wszelkie koszty akcji ratowniczych jego dotyczących, w tym pogotowia wodnego, górskiego, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa lokalnego.
 18. Uczestnik jest obowiązany posiadać przy sobie podczas trwania wycieczki kwotę gotówki w walucie obowiązującej w miejscu Wycieczki, stosownie do wydatków planowanych podczas Wycieczki (sugeruje się co najmniej 50 euro).
 19. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania paszportowych, celnych, zdrowotnych i innych przepisów kraju, z którego podróżuje i do którego wyjeżdża. Wszelkie koszty powstałe w wyniku niedotrzymania tych przepisów obciążają Uczestnika. W szczególności Uczestnik oświadcza, iż jest mu wiadome, że naruszenie tych przepisów może rodzić u niego odpowiedzialność prawem przepisaną. Organizator nie jest zobowiązany do zapewniania pomocy prawnej ani pomocy tłumacza w takich przypadkach.
 20. Uczestnik ma obowiązek stawić się we wskazanym miejscu zbiórki najpóźniej 5 minut przed planowanym czasem rozpoczęcia Wycieczki. Ze względu na konieczność planowej i terminowej realizacji programu, niestawienie się Uczestnika w miejscu zbiórki lub spóźnienie się powoduje, że Uczestnik nie zostanie zabrany na Wycieczkę. Uczestnik taki nie ma prawa do zwrotu Ceny. Jeśli chce w niej uczestniczyć, musi na własny koszt i ryzyko zorganizować transport do miejsca, w którym aktualnie odbywa się Wycieczka i uzyskać zgodę Organizatora na uczestnictwo w niej.
 21. Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania wyznaczonych godzin zbiórek podczas Wycieczki. W przypadku zbyt późnego stawienia się Uczestnika na miejscu poszczególnych zbiórek podczas trwania Wycieczki, bez winy Organizatora, Uczestnik traci prawo do powrotu z grupą wycieczkową i musi wrócić do hotelu na koszt własny, za co Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 22. Jeśli Uczestnik narusza którykolwiek z powyższych obowiązków, Organizator lub Prowadzący Wycieczkę ma prawo wykluczyć go z uczestnictwa w Wycieczce. Uczestnik wykluczony z tej przyczyny nie ma prawa do zwrotu Ceny Wycieczki. Uczestnik który został wykluczony z wycieczki wraca do miejsca swojego zakwaterowania na koszt własny i nie może dochodzić się zwrotu poniesionych kosztów.
 23. Organizator ma także prawo wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Wycieczce, również przed jej rozpoczęciem, jeśli Uczestnik ten jest pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, zachowuje się obraźliwie, agresywnie i jego uczestnictwo stwarza lub może stwarzać zagrożenia dla sprawnego organizowania Wycieczki. Uczestnik wykluczony z tej przyczyny nie ma prawa do zwrotu Ceny Wycieczki, z wycieczki wraca on do miejsca swojego zakwaterowania na koszt własny i nie może dochodzić się zwrotu poniesionych kosztów.
 24. Zaleca się zabranie na Wycieczkę: aparatu fotograficznego, kamery, suchego prowiantu i napoi, zestawu do plażowania, butów na kamieniste plaże, zestawu do nurkowania (opcjonalnie), wygodnego obuwia do chodzenia (buty z twardą podeszwą), nakrycia głowy, kamizelek do pływania np. wspomagających, kremu ochronnego z filtrem, okularów przeciwsłonecznych, leków na chorobę lokomocyjną i wszystkich innych zgodnych z zaleceniami lekarza.
 25. Organizator ma prawo obciążyć Uczestnika wszelkimi kosztami wynikającymi z nieprzestrzegania przez Uczestnika przepisów prawa, Regulaminu jak i niewłaściwego zachowania, sprzecznego z interesami grupy lub działania utrudniającego Wycieczkę, także naruszającego spokój i prawo do wypoczynku innych Uczestników.

§10 Odpowiedzialność organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Wszelkie działania i zaniechania leżące po stronie Uczestnika lub innych Uczestników, w szczególności, gdy Uczestnik narusza którykolwiek z obowiązków opisanych w §IX Regulaminu;
  2. Siłę wyższą (oznacza zdarzenia trudne do przewidzenia lub też takie, które da się przewidzieć, ale nie da się uniknąć przy dołożeniu należytej staranności oraz niezależne od woli Organizatora, a w szczególności: kataklizmy i inne nagłe zdarzenia atmosferyczne, burze i ulewy, oraz takie jak: trzęsienia ziemi, powodzie, wysokie fale morskie, sztormy, pożary, silne wiatry, burze, gradobicia działania zbrojne, wojny, ataki terrorystyczne, zamieszki bądź przygotowania do nich działania władz cywilnych lub wojskowych oraz embarga, sabotaże, epidemie, strajki, lokauty, manifestacje i inne zakłócenia społeczne lub pracownicze oraz wszelkie okoliczności wynikające z warunków pogodowych, atmosferycznych, klimatycznych (np. deszcze, sztormy, upały, wiatry, burze);
  3. Wszelkie działania i zaniechania organów władzy, w tym administracji rządowej, samorządowej oraz urzędów morskich, administracji portowych, żeglugi morskiej i śródlądowej, kapitanatów portów;
  4. Warunki drogowe, w tym brak możliwości zjazdu autokarem stromymi drogami (serpentynami), działania lub zaniechania służb drogowych, brak uprzątnięcia błota, śniegu, gruzu lub osuwiska, utrudnienia na drogach przejazdowych (korki, kolizje, blokady, wzmożony ruch turystyczny), utrudnienia logistyczne w ruchu komunikacyjnym i inne zdarzenia losowe;
  5. Pożary, powodzie i inne zjawiska atmosferyczne, działania i zaniechania policji, wojska, straży pożarnej.
  6. Nieprawidłowe wyświetlanie mapek i wskazówek dojazdu Google Maps lub inne podmioty, w szczególności w zakresie dotyczącym trasy wycieczki, miejsca zbiórki oraz miejsca pobytu (hotelu) Uczestnika;
  7. Wszelkie działania i zaniechania leżące po stronie osób nieuczestniczących w Wycieczce, chyba że są to osoby, za które bezpośrednią odpowiedzialność ponosi Organizator;
  8. Za usługi turystyczne, których nie jest bezpośrednim organizatorem, a jedynie pośrednikiem w ich sprzedaży, to jest: wynajem pojazdów m.in. łodzi i samochodów, wycieczki do parków wodnych, usługi sportów wodnych, nurkowania, jazdy konnej, paintball i gokartów, a także usługi fotograficzne. skutki spożywania pokarmów i płynów przez Uczestnika, ewentualne problemy gastrologiczne lub choroby, chyba, że skutki te wynikają z przyczyn leżących po stronie Organizatora lub osób, którymi posługuje się on przy organizacji Wycieczki;
  9. Wszystkie usługi realizowane przez firmy zewnętrzne w tym m.in. degustacje, posiłki w tawernach, kawiarniach, restauracjach;
  10. Nieprzemyślane przez Uczestników zakupy lokalnych produktów i przedmiotów oraz wszelkie pomyłki i uchybienia z tym związane na drodze Uczestnik – Lokalny Sprzedawca;
  11. Wszelkie przyczyny leżące po stronie przewoźnika organizującego rejsy po morzu, ponieważ Wycieczka ich nie obejmuje, a rejs odbywa się na podstawie odrębnego Umowy/Biletu zawartej przez Uczestnika z przewoźnikiem. Organizatorem rejsu jest przewoźnik. Brak możliwości odbycia się Rejsu, jego skrócenie lub zmiana trasy rodzą wyłącznie odpowiedzialność przewoźnika lokalnego, na zasadach wynikających z właściwych przepisów, w tym umowy między przewoźnikiem a Uczestnikiem. Organizator zwraca wówczas Uczestnikowi jedynie całość lub część opłaty za Dodatkowy Składnik Imprezy (bilet za Rejs + opieka pilota), proporcjonalnie do czasu trwania Rejsu. Powyższy punkt dotyczy to również wszelkich możliwych, potencjalnych nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas rejsów;
  12. Oznaczenie e-maili od Organizatora do Uczestnika lub od Uczestnika do Organizatora jako spam, niedostosowanie się Uczestnika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania ze strony internetowej Organizatora, określonych w §1 pkt 22 Regulaminu.
  13. Brak podania Organizatorowi przez Uczestnika aktywnego numeru kontaktowego podczas pobytu w Grecji.
  14. Informacje zawarte w publikacjach, broszurach, folderach, ulotkach itp. wydawanych przez hotele, kontrahentów, biura agencyjne i event’owe, które nie zostały udostępnione Uczestnikowi bezpośrednio przez Organizatora;
  15. Inne okoliczności, za które Organizator nie ponosi winy.

§11 Bagaż

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy, przedmioty oraz dokumenty Uczestnika, w tym także przedmioty osobiste (portfel, biżuteria, paszport, dowód) (dalej łącznie jako „Bagaż”), w tym za bagaż pozostawiony w autokarze, w miejscu publicznym, na łodzi, w innych środkach transportu, na miejscu zbiórek lub przesiadek.
 2. W szczególności bezwzględnie nakazuje się, aby Uczestnik przed opuszczeniem autokaru, łodzi lub innych środków transportu, miejsca zbiórek lub przesiadek, dokładnie sprawdził, czy zabrał Bagaż. Dotyczy to przedmiotów m.in. takich jak: obuwie, ręczniki, kamery, telefony komórkowe czy aparatu fotograficznego, a także biżuterii, pieniędzy, dokumentów (paszportu, dowodu osobistego itp.) i innych.
 3. W razie zaginięcia lub uszkodzenia Bagażu Uczestnika lub innych rzeczy wartościowych Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Uczestnik powinien niezwłocznie zgłosić fakt zaginięcia rzeczy prywatnych Prowadzącemu Wycieczkę, który poinformuje biuro centralne, celem rozpoczęcia próby odnalezienia owych przedmiotów. Organizator nie daje żadnej gwarancji odnalezienia zaginionych przedmiotów.
 4. W przypadku kiedy pozostawiony bagaż zostanie odnaleziony Uczestnik ma obwiązek we własnym zakresie odebrać pozostawiony przedmiot ze wskazanego biura stacjonarnego. Przedmioty zwyczajowo przekazywane są do biur znajdujących się najbliżej miejsca zakończenia imprezy turystycznej, w którym przewodnik miał możliwość pozostawienia zguby.
 5. Magic Tours nie prowadzi wysyłki rzeczy znalezionych.

§12 Odwołanie lub zmiana programu wycieczki

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy, przedmioty oraz dokumenty Uczestnika, w tym także przedmioty osobiste (portfel, biżuteria, paszport, dowód) (dalej łącznie jako „Bagaż”), w tym za bagaż pozostawiony w autokarze, w miejscu publicznym, na łodzi, w innych środkach transportu, na miejscu zbiórek lub przesiadek.
 2. W szczególności bezwzględnie nakazuje się, aby Uczestnik przed opuszczeniem autokaru, łodzi lub innych środków transportu, miejsca zbiórek lub przesiadek, dokładnie sprawdził, czy zabrał Bagaż. Dotyczy to przedmiotów m.in. takich jak: obuwie, ręczniki, kamery, telefony komórkowe czy aparatu fotograficznego, a także biżuterii, pieniędzy, dokumentów (paszportu, dowodu osobistego itp.) i innych.
 3. W razie zaginięcia lub uszkodzenia Bagażu Uczestnika lub innych rzeczy wartościowych Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Uczestnik powinien niezwłocznie zgłosić fakt zaginięcia rzeczy prywatnych Prowadzącemu Wycieczkę, który poinformuje biuro centralne, celem rozpoczęcia próby odnalezienia owych przedmiotów. Organizator nie daje żadnej gwarancji odnalezienia zaginionych przedmiotów.
 4. W przypadku kiedy pozostawiony bagaż zostanie odnaleziony Uczestnik ma obwiązek we własnym zakresie odebrać pozostawiony przedmiot ze wskazanego biura stacjonarnego. Przedmioty zwyczajowo przekazywane są do biur znajdujących się najbliżej miejsca zakończenia imprezy turystycznej, w którym przewodnik miał możliwość pozostawienia zguby.
 5. Magic Tours nie prowadzi wysyłki rzeczy znalezionych.

§13 Rezygnacja z wycieczki albo zmiana terminu na życzenie uczestnika

 1. Uczestnik ma prawo do momentu rozpoczęcia Wycieczki zrezygnować z uczestnictwa w Wycieczce poprzez złożenie oświadczenia (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) bezpośrednio w biurze, w którym została zawarta Umowa o uczestnictwo w Wycieczce lub też drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora. W takim wypadku rozliczenia między Uczestnikiem a Organizatorem określają przepisy poniższe.
 2. Uczestnik ma prawo w czasie trwania Wycieczki zrezygnować z uczestnictwa w niej, jednak obowiązany jest na własny koszt i ryzyko zorganizować powrót do miejsca pobytu, nie ma także prawa do zwrotu Ceny.
 3. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień, w którym Organizator miał możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia o rezygnacji.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wycieczce, Organizator potrąca Uczestnikowi następujący % Ceny Wycieczki w zależności od daty rezygnacji:
  1. Do 7 dni przed Dniem Wycieczki – 0% Ceny;
  2. 6 – 5 dni przed Dniem Wycieczki – 50% Ceny;
  3. 2 – 4 dni przed Dniem Wycieczki – 70% Ceny;
  4. Na 1 dzień przed Dniem Wycieczki i mniej (tj. po godzinie 0:00 czasu greckiego w dniu poprzedzającym Dzień Realizacji Wycieczki) – 100% Ceny, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot.
 5. Uczestnik może wnioskować o zmianę Terminu Wycieczki lub Uczestnika, wówczas Organizator poinformuje Uczestnika o możliwości zmiany oraz ewentualnych wynikających z tego dodatkowych opłatach. Zgoda na zmianę Terminu lub Uczestnika może być uzależniona od uiszczenia tych dodatkowych opłat (jak i Ceny Wycieczki). W przypadku, gdy Uczestnik rezygnujący z uczestnictwa w Wycieczce, wskaże inną osobę mogącą wziąć udział w tej Wycieczce w jej miejsce oraz przeniesie na nią swoje uprawnienia jako Uczestnika wycieczki, a osoba ta przyjmie na siebie jego obowiązki wynikające z Rezerwacji i Umowy, Organizator (o ile nie wystąpią inne, niezależne od niego przeszkody) nie pobiera dodatkowej opłaty za zmianę Uczestnika.
 6. Organizator nie gwarantuje możliwości zmiany Terminu Wycieczki. W szczególności gdy zmiana następuje poprzez rezygnacją z pierwotnej Wycieczki, przy jednoczesnym zawarciu Umowy o Uczestnictwo w nowej Wycieczce lub Rezerwacji nowej Wycieczki, organizator zwracając Uczestnikowi Cenę za pierwszą Wycieczkę może dokonać potrącenia na zasadach określonych w ust. 4. Dodatkowo Organizator dopuszcza możliwość indywidualnego uzgodnienia z Uczestnikom kosztów Zmiany Terminu Wycieczki. W przypadku dokonania Zmiany, wpłacone przez Uczestnika na poczet pierwotnej Wycieczki kwoty pomniejszone o ewentualne koszty związane z taką zmianą zostaną zaliczone na poczet nowej Wycieczki. Ewentualna nadwyżka po stronie Organizatora zostanie zwrócona Uczestnikowi w terminie 21 dni od daty dokonania zmiany. W przypadku konieczności dokonania dopłaty przez Uczestnika dla skuteczności zmiany konieczne jest dokonania wpłaty w terminie uzgodnionym przez Organizatora indywidualnie z Uczestnikiem.
 7. W przypadkach rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed Dniem Wycieczki, zwrot Ceny w kwocie 100% może uzyskać wyłącznie Uczestnik, który przedstawi ważne zaświadczenie lekarskie, poświadczające iż jej stan zdrowia uniemożliwia uczestnictwo w Wycieczce. O zwrot ten może ubiegać się także jedno z Rodziców dziecka, które posiada takie zaświadczenie lekarskie. Zaświadczenie lekarskie musi zostać wystawione podczas pobytu Uczestników w Grecji. Wizyta lekarska realizowana jest na koszt własny uczestnika.
 8. Pomniejszenie zwrotu płatności dokonanej na poczet Ceny Wycieczki o wartości wskazane wyżej wynika z konieczności poczynienia przez Organizatora przygotować do Wycieczki obejmującej określoną liczbę Uczestników (koszty pracy, zorganizowania i opłacenia lokalnych przewodników, dokonania przedpłat), a także utraconych korzyści Organizatora wskutek rezygnacji przez Uczestnika z Wycieczki (jeśli na przykład brak było możliwości zapisywania się kolejnych Uczestników na Wycieczkę z powodu wyczerpania limitu miejsc, a zapisani Uczestnicy następnie zrezygnowali).
 9. W razie braku uczestnictwa Uczestnika w Wyciecze, mimo braku skutecznej rezygnacji, Organizator może dochodzić zapłaty Ceny Wycieczki, jeżeli nie została ona zapłacona.
 10. Jeżeli Umowa była zawierana przez Przedstawiciela w imieniu innych osób („Współuczestnicy”) (tj. osoby widniejące na jednym Bilecie), jedna z tych osób rezygnuje z uczestnictwa w Wycieczce, pozostali Współuczestnicy zobowiązani są do uiszczenia odpowiedniej dopłaty Ceny tak by pokryć kwotę zwróconą przez Organizatora takiej osobie.
 11. Wszelkie zwroty realizowane są do 21 dni roboczych.
 12. W przypadku anulacji rezerwacji opłaconych szybką płatnością internetową/płatnością online Dotpay , kwota zwrotu zostanie pomniejszona o prowizję stanowiącą 2,2% wpłaty. Potrącenie prowizji za zwrot dotyczy również zwrotów w walucie GBP (funty brytyjskie) – kwota zwrotu zostanie pomniejszona o prowizję bankową w wysokości 40 PLN od każdorazowej transakcji zwrotnej.

§14 Reklamacje

 1. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi w czasie trwania Wycieczki Uczestnik powinien zgłaszać niezwłocznie Prowadzącemu Wycieczkę.
 2. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Uczestnik może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Wycieczki.
 3. Reklamacja powinna zostać złożona Organizatorowi w formie pisemnej dla celów dowodowych w jednym z biur stacjonarnych Organizatora. Za datę złożenia reklamacji uważa się datę jej wpływu do biura Organizatora.
 4. Reklamacja powinna być czytelna. W razie niemożności odczytania reklamacji Organizator wezwie Uczestnika do ponownego złożenia reklamacji w formie czytelnej. W takiej sytuacji bieg terminów reklamacyjnych ulega zawieszeniu.
 5. Prawidłowo złożona Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane Uczestnika, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, numer rezerwacji oraz zwięzły opis spornych okoliczności wraz z uzasadnieniem.
 6. W przypadku kiedy Uczestnik chce dochodzić zwrotu kosztów poniesionych poza wycieczką organizowaną bezpośrednio przez Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi rachunek/paragon dołączony do pisma reklamacyjnego. Rachunek/Paragon musi posiadać informację o rodzaju usługi, godzinie oraz dacie wydania.
 7. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni roboczych od daty jej doręczenia (data wpłynięcia pisma do biura). Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie oznacza uznanie reklamacji przez Organizatora. Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności. Punkty programu niezrealizowane z powodu złych warunków pogodowych oraz te realizowane przez firmy zewnętrzne (rejsy, degustacje, tawerny) nie podlegają reklamacji. Reklamacji nie podlegają ofert których biuro Magic Tours nie jest bezpośrednim organizatorem.
 8. W razie niezadowolenia z wyniku rozpatrzonej reklamacji, Uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń na drodze sądowej. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd.
 9. Konsument może skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, dostępnego za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§15 Informacje zdrowotne

Kraje Basenu Morza Śródziemnego uznawane są za bezpieczne pod względem zdrowotnym. Niewymagane są obowiązkowe szczepienia ochronne ani profilaktyczne. Należy jednak zawsze pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad higieny, jak mycie rąk przed posiłkami, mycie owoców i warzyw, używanie żelu dezynfekującego i chusteczek antybakteryjnych, a także picie tylko wody pochodzącej z bezpiecznego źródła. Przed wyjazdem zaleca się również sprawdzenie i stosowanie się do bieżących informacji dla Polaków podróżujących za granicę publikowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polski oraz Komisję Europejską.

§16 Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w tym: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru rachunku bankowego, adresu zamieszkania, numeru dokumentu tożsamości lub paszportu, przez Organizatora dla celów i w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy, w tym realizacji Wycieczki, jak i w innych celach określonych w Regulaminie, w tym przeprowadzenia procedury rezerwacyjnej.
 2. Organizator ma prawo przekazywać dane osobowe Uczestnika innym podmiotem, takim jak przewoźnicy lokalni, muzea, właściciele obiektów zabytków, hotele, restauracje lub sklepy, w zakresie i celu niezbędnym do zrealizowania Programu Wycieczki.
 3. Organizator – Zante Magic Tours informuje, że:
  1. Jest administratorem zbioru danych osobowych Uczestników;
  2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy, w tym realizacji Wycieczki oraz w innych celach określonych w Regulaminie;
  3. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia
  4. Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procedury rezerwacji jak i uczestnictwa w Wycieczce. Uczestnik ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru, ale jeśli następuje to przed rozpoczęciem Wycieczki lub podczas jej trwania, jest to równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wycieczce (stosuje się wówczas przepisy o rezygnacji z uczestnictwa). Po zakończeniu Wycieczki Uczestnik może żądać usunięcia danych osobowych, ale tylko w takim zakresie, w jakim ich przetwarzanie wynika z innych celów niż księgowe, rozliczeniowe i dokumentacyjne (wynikające z odbycia się Wycieczki i konieczności przechowywania przez Organizatora danych odbytych już Wycieczek).
  5. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika zawarte są w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej EEL 201/37 z dnia 31 lipca 2002 r. oraz ustawie nr 2472/1997, która zharmonizowała ustawodawstwo greckie z dyrektywą 95/46/WE Hellenic Data Protection Authority, LAW 2472/1997 & Citiens’ rights.

§17 Prawo do wykorzystania wizerunku

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (rozpowszechnianie, upublicznianie) przez Organizatora wizerunku Uczestnika utrwalonego w czasie uczestnictwa w Wycieczce do celów marketingowych (m.in. w katalogach, folderach, na stronie internetowej i innych materiałach promocyjnych oraz reklamowych). Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na rozpowszechnienie wizerunku winien zawiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności najpóźniej do Dnia Wycieczki.

§18 Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej i komunikatów

 1. Uczestnik może, ale nie musi, podczas wypełnienia formularza rezerwacyjnego lub podczas zawierania Umowy lub podczas akceptacji Regulaminu, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora oraz podmiotów z nim współpracujących informacji handlowej lub materiałów marketingowych, np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, innych wycieczkach organizowanych przez Organizatora lub podmioty z nim współpracujące. Informacje będą wysyłane na adres e-mail Uczestnika. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do tych celów, przekazanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Organizatorem dla celów wysłania informacji handlowej lub materiałów marketingowych oraz przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu i promocji produktów i usług Organizatora.
 2. Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie e-maila na Adres e-mail Organizatora.
 3. Niezależnie od faktu wyrażenia zgody, o której mowa wyżej, Organizator może przekazywać Uczestnikowi w formie e-maila informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do wykonania Umowy, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu, w szczególności informacje dotyczące Wycieczki. W szczególności dotyczy to informacji o wszelkich zmianach Programu Wycieczki, godzinie i miejscu zbiórki, odwołaniu Wycieczki, zmianie terminu.

§19 Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora, przy czym w stosunku do Uczestników, którzy dokonali już Rezerwacji lub którzy zawarli już Umowę, Organizator zawiadamia Uczestnika/Przedstawiciela na jego adres e-mail o zmianie Regulaminu. Uczestnik może wówczas zrezygnować z Wycieczki (odstąpić od Umowy), o czym zobowiązany jest zawiadomić Organizatora na jego Adres e-mail najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia wejścia w życie zmian. Odstąpienie od Umowy z tego powodu nie powoduje po stronie Uczestnika obowiązku uiszczenia jakichkolwiek opłat. Organizator zwraca Uczestnikowi Przedstawicielowi dokonane przez niego płatności na poczet Ceny Wycieczki, na podany przez niego rachunek bankowy lub na żądanie Uczestnika Przedstawiciela w gotówce (o ile nie wiąże się to z nadmiernymi trudnościami) w terminie 21 dni roboczych od dnia wprowadzenia zmian w Regulaminie. rezygnacji. Brak odpowiedzi Uczestnika Przedstawiciela w wyżej wyznaczonym terminie oznacza akceptację zmiany Regulaminu. Jeśli Uczestnik Przedstawiciel dokonał tylko Rezerwacji, brak akceptacji zmiany Regulaminu oznacza anulowanie Rezerwacji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa greckiego, ponieważ usługa (Wycieczka) jest świadczona wyłącznie na terytorium Grecji, zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 w zw. z art 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), Dz. U. UE L 2008, Nr 177, poz. 6
 4. Ewentualne spory Strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, rozstrzyga je właściwy miejscowo Sąd.
 5. Nieważność poszczególnych postanowień Regulaminu nie narusza ważności innych przepisów, a w miejsce postanowień nieważnych wchodzą postanowienia ważne, najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych, tj. oddające cel i zgodny zamiar Stron.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 maja 2020 roku i ma zastosowanie do Umów zawartych od tego dnia włącznie (chociażby Rezerwacja była dokonana przed tym dniem).

Udostępnij wycieczkę

Facebook
WhatsApp
Email

Zamknij