Najlepsze wycieczki fakultatywne na Korfu

REGULAMIN PROMOCJI W PAKIECIE TANIEJ 2020/2021 MAGIC TOURS

I. ZASADY PROMOCJI 
 1. Organizatorem promocji W PAKIECIE TANIEJ 2020/2021 jest Zante Magic Tours Maciej Paweł Nuckowski, Ipiresies Touristikoy Grafeiou Lomvardou 32, Zakynthos, 29100 Grecja, AFM (NIP) EL141585853 DOY Zakynthos, Nr licencji touroperatora Izby Turystyki w Grecji 08-28-E60-00-11445-0-1 (zwane dalej Magic Tours) , mający miejsce zwykłego pobytu w Grecji zwanym dalej Organizatorem.
 2. W PAKIECIE TANIEJ 2020/2021 zwana dalej „Promocją”, jest organizowana na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dotyczy wszystkich imprez w roku 2020 oraz 2021 dostępnych w systemie rezerwacyjnym oraz na stronach oddziałów Magic Tours: Kos, Kefalonia, Korfu, Zakynthos których bezpośrednim organizatorem jest Magic Tours link stron (www.magictours.pl).
 3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z promocji jest dokonanie rezerwacji pakietu wycieczek z aktualnej oferty Organizatora na sezon 2020 lub 2021 w okresie: od 12 maja 2020 do wyczerpania miejsc.
 4. Rezerwacja uznana jest za dokonaną po wpłaceniu 100% wartości rezerwacji w terminach określonych w umowie – zgłoszeniu, przy czym promocyjna cena obowiązuje przy rezerwacjach i 100% wpłat dokonanych zgodnie z Regulaminem Wycieczek Magic Tours w przypadku oferty na sezon 2020. Przy pakietach na lato 2021 promocyjna cena obowiązuje przy rezerwacjach i 100% wpłat dokonanych do dnia 31.10.2020 r. Promocja dotyczy tylko rezerwacji indywidualnych, nie dotyczy zamówień grupowych (powyżej 10 osób pełnopłatnych) organizowanych na indywidualne zlecenie oraz pakietowania dynamicznego.
 5. Rezerwacje które nie będą opłacone zgodnie z Regulaminem Promocji Magic Tours w PAKIECIE TANIEJ 2020/2021 zostaną anulowane.
 6. Liczba miejsc w promocji jest ograniczona. Promocja może zostać wstrzymana lub zmniejszona na wszystkie lub na niektóre terminy wyjazdów.
 7. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, iż otrzymał, zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.zantemagictours.pl
 8. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
II. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
 1. Promocja polega na przyznaniu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, Klientowi, który zawarł umowę o świadczenie usług turystycznych z Organizatorem w biurach podróży ze znakiem MAGIC TOURS tj.: na stronie www.zantemagictours.pl www.korfumagictours.pl www.kosmagictours.pl www.kefaloniamagictours.pl oraz w Centrali Biura Zante Magic Tours pod numerem 0048 607 501965, a także numerami kontaktowymi do każdego z poszczególnych Oddziałów Magic Tours.
 2. Gwarancja najniższej ceny nie dotyczy sytuacji wprowadzania zmian w rezerwacji na żądanie Klienta, skutkiem których pierwotna cena na umowie o świadczenie usług turystycznych może ulec zmianie.
 3. Zasady udzielania rabatu procentowego w wysokości 15% dla kierunku: Zakynthos oraz 10% dla kierunków Kos, Kefalonia, Korfu w sezenie 2020 oraz rabatu procenowego w wysokości 15% dla kierunków: Kos, kefalonia, Korfu, Zakynthos w sesonie 2021 (www.magictours.pl), każdej osoby dorosłej i dziecka powyżej 2 roku
  1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest założenie rezerwacji pakietu dla min. 1 osoby pełnopłatnej, jednodniowychj wycieczkek fakultatywnych z oferty Organizatora na sezon Lato 2020 lub 2021.
  2. Wartość rabatu przyznana Promocją odliczana jest od ceny podstawowej wycieczki dla min. 1 osoby.
  3. Dzieci do 2 r.ż. nie są objęte Promocją, za wyjątkiem ofert w wersji Super VIP.
  4. Rabat będzie udzielony wyłącznie w postaci określonej w niniejszym regulaminie, bez możliwości wypłaty równowartości w gotówce lub zamiany na inny rabat.
  5. Rezygnacja z któregokolwiek elementu pakietu spodowuje utratę zniżki za Pakiet Wycieczek Magic Tours z koniecznością dopłaty różnicy ceny do oboiązujących cen regularnych za każdą z pozostałych zarezerwowanych wycieczek. Dopłata zgodnie z Regulaminem Promocji.
 4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

III. GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY W PAKIECIE TANIEJ 2020/2021 
 1. W przypadku gdy w okresie od dnia zakupu imprezy turystycznej aż do 2-dni poprzedzających wyjazd Klienta na wycieczkę cena oferowango przez Organizatora pakietu turystycznego identycznego pod względem terminu wyjazdu, będzie niższa niż cena po której Klient kupił pakiet imprez turystycznch w trakcie trwania Promocji, Organizator zwróci Klientowi różnicę.
 2. Zgłoszeń dotyczących tej gwarancji można dokonywać do 2-dni poprzedzających wyjazd, kontaktując się z biurem podróży, w którym dokonana została rezerwacja imprezy turystycznej. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych on-line, do zgłoszenia klient zobowiązany jest dołączyć zrzut ekranu ze strony www.zantemagictours.pl przedstawiający ofertę Organizatora spełniającą wymóg identyczności pod względem terminu wyjazdu, rodzaju wycieczki, wieku uczestników i ilości imprezy turystycznej rezerwacji do imprezy turystycznej zakupionej w okresie Promocji przez klienta, a jednocześnie oferowanej po niższej cenie. Print Screen ze stron kierunków na www.magictours.pl uprawniający do skorzystania z usługi Gwarancja najniższej cenie w PAKIECIE TANIEJ 2020/2021 obowiązkowo musi zostać wykonany po kliknięciu przycisku „Rezerwuję” i przejściu do procesu zakupowego. Zrzut z ekranu tańszej oferty zamieszczonej na stronie Organizatora musi zostać zgłoszony maksymalnie do 24h od momentu jego zrobienia oraz zawierać datę oraz godzinę jego wykonania. Jeżeli ten czas zostanie przekroczony cena nie zostanie dorównana.
 3. Organizator zwróci tę różnicę poprzez NAJBLIŻEJ POŁOŻONE BIURO Magic Tours względem miejsca zakwaterowania Klienta.
 4. Gwarancja Najniższej Ceny nie obejmuje zmian cen w ofertach typu Last Minute lub w innych ofertach specjalnych wprowadzonych na 2 dni przed datą realizacji wycieczki. 1. Promocja „W PAKIECIE TANIEJ 2020/2021” nie łączy się z innymi promocjami i bonifikatami. Zniżka liczona jest od cen podstawowych zawartych w tabeli cenowej bez ewentualnych dopłat.

IV. SKUTKI ZMIANY LUB REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ MAGIC TOURS
 1. W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej przez uczestnika Promocji, zastosowanie mają postanowienia umowy o świadczenie usług turystycznych oraz OUW Organizatora, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku rezygnacji z: a. z imprezy turystycznej – do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy koszty anulacji wynoszą za osobę 0% ustalonej ceny, a od 6 dni koszty anulacji są zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa Imprez organizowanych przez Magic Tours. b. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług turystycznych z przyczyn leżących po stronie Organizatora, zastosowanie mają postanowienia umowy o świadczenie usług turystycznych oraz Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa Imprez organizowanych przez Magic Tours. c. W przypadku zmian rezerwacji dokonywanych przez uczestnika Promocji zastosowanie mają postanowienia umowy o świadczenie usług turystycznych oraz Ogólne Warunki Uczestnictwa Organizatora. Przyznane Klientowi korzyści z Promocji przepadają, a Klient może skorzystać z aktualnej oferty dostępnej w momencie zmiany rezerwacji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia Promocji.
 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych w celu realizacji Promocji jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Promocji.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.05.2020 r.

REGULAMIN PROMOCJI SUMMER SALE 2020 MAGIC TOURS

I. ZASADY PROMOCJI
 1. Organizatorem promocji SUMMER SALE 2020 jest Zante Magic Tours Maciej Paweł Nuckowski, Ipiresies Touristikoy Grafeiou Lomvardou 32, Zakynthos, 29100 Grecja, AFM (NIP) EL141585853 DOY Zakynthos, Nr licencji touroperatora Izby Turystyki w Grecji 08-28-E60-00-11445-0-1 (zwane dalej Magic Tours) , mający miejsce zwykłego pobytu w Grecji zwanym dalej Organizatorem.
 2. SUMMER SALE 2020 zwana dalej „Promocją”, jest organizowana na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dotyczy wszystkich imprez w roku 2020 dostępnych w systemie rezerwacyjnym oraz na stronach oddziałów Magic Tours: Kos, Kefalonia, Korfu, Zakynthos których bezpośrednim organizatorem jest Magic Tours link stron (www.magictours.pl).
 3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z promocji jest dokonanie rezerwacji wycieczki z aktualnej oferty Organizatora na sezon 2020 w okresie: od 12 maja 2020 do wyczerpania miejsc.
 4. Rezerwacja uznana jest za dokonaną po wpłaceniu 100% wartości rezerwacji w terminach określonych w umowie – zgłoszeniu, przy czym promocyjna cena obowiązuje przy rezerwacjach i 100% wpłat dokonanych zgodnie z Regulaminem Wycieczek Magic Tours. Promocja dotyczy tylko rezerwacji indywidualnych, nie dotyczy zamówień grupowych (powyżej 10 osób pełnopłatnych) organizowanych na indywidualne zlecenie oraz pakietowania dynamicznego.
 5. Rezerwacje które nie będą opłacone zgodnie z Regulaminem Wycieczek Magic Tours zostaną anulowane.
 6. Liczba miejsc w promocji jest ograniczona Promocja może zostać wstrzymana lub zmniejszona na wszystkie lub na niektóre terminy wyjazdów.
 7. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, iż otrzymał, zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.zantemagictours.pl
 8. ącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI 
 1. Promocja polega na przyznaniu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, Klientowi, który zawarł umowę o świadczenie usług turystycznych z Organizatorem w biurach podróży ze znakiem MAGIC TOURS tj.: na stronie www.zantemagictours.pl www.korfumagictours.pl www.kosmagictours.pl www.kefaloniamagictours.pl oraz w Centrali Biura Zante Magic Tours pod numerem 0048 607 501965 a także numerami kontaktowymi do każdego z poszczególnych Oddziałów Magic Tours.
 2. Gwarancja niższej ceny nie dotyczy sytuacji wprowadzania zmian w rezerwacji na żądanie Klienta, skutkiem których pierwotna cena na umowie o świadczenie usług turystycznych może ulec zmianie
 3. Zasady udzielania rabatu procentowego w wysokości 10% dla kierunków: Zakynthos oraz 5% dla kierunków Kos, Kefalonia, Korfu (www.magictours.pl), każdej osoby dorosłej i dziecka powyżej 2 roku a. Warunkiem skorzystania z Promocji jest założenie rezerwacji dla min. 1 osoby pełnopłatnej, jednodniowej wycieczki fakultatywnej z oferty Organizatora na sezon Lato 2020. b. Wartość rabatu przyznana Promocją odliczana jest od ceny podstawowej wycieczki dla min. 1 osoby. c. Dzieci do 2 r.ż. nie są objęte Promocją, za wyjątkiem ofert w wersji Super VIP. d. Rabat będzie udzielony wyłącznie w postaci określonej w niniejszym regulaminie, bez możliwości wypłaty równowartości w gotówce lub zamiany na inny rabat.
 4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

III. GWARANCJA NIŻSZEJ CENY W SUMMER SALE 2020 
 1. W przypadku gdy w okresie od dnia zakupu imprezy turystycznej aż do 2-dni poprzedzających wyjazd Klienta na wycieczkę cena oferowanej przez Organizatora imprezy turystycznej identycznej pod względem terminu wyjazdu, będzie niższa niż cena po której Klient kupił imprezę turystyczną w trakcie trwania Promocji, Organizator zwróci Klientowi różnicę.
 2. Zgłoszeń dotyczących tej gwarancji można dokonywać do 2-dni poprzedzających wyjazd, kontaktując się z biurem podróży, w którym dokonana została rezerwacja imprezy turystycznej. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych on-line, do zgłoszenia klient zobowiązany jest dołączyć zrzut ekranu ze strony www.zantemagictours.pl przedstawiający ofertę Organizatora spełniającą wymóg identyczności pod względem terminu wyjazdu, rodzaju wycieczki, wieku uczestników i ilości imprezy turystycznej rezerwacji do imprezy turystycznej zakupionej w okresie Promocji przez klienta, a jednocześnie oferowanej po niższej cenie. Print Screen ze stron kierunków na www.magictours.pl uprawniający do skorzystania z usługi Gwarancja najniższej cenie w SUMMER SALE 2020 obowiązkowo musi zostać wykonany po kliknięciu przycisku „Rezerwuję” i przejściu do procesu zakupowego. Zrzut z ekranu tańszej oferty zamieszczonej na stronie Organizatora musi zostać zgłoszony maksymalnie do 24h od momentu jego zrobienia oraz zawierać datę oraz godzinę jego wykonania. Jeżeli ten czas zostanie przekroczony cena nie zostanie dorównana.
 3. Organizator zwróci tę różnicę poprzez NAJBLIŻEJ POŁOŻONE BIURO Magic Tours względem miejsca zakwaterowania Klienta.
 4. Gwarancja Niższej Ceny nie obejmuje zmian cen w ofertach typu Last Minute lub w innych ofertach specjalnych wprowadzonych na 2 dni przed datą realizacji wycieczki. 1. Promocja „SUMMER SALE 2020” nie łączy się z innymi promocjami i bonifikatami. Zniżka liczona jest od cen podstawowych zawartych w tabeli cenowej bez ewentualnych dopłat.

IV. SKUTKI ZMIANY LUB REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ MAGIC TOURS 
 1. W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej przez uczestnika Promocji, zastosowanie mają postanowienia umowy o świadczenie usług turystycznych oraz OUW Organizatora, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku rezygnacji z:
  1. z imprezy turystycznej – do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy koszty anulacji wynoszą za osobę 0% ustalonej ceny, a od 6 dni koszty anulacji są zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa Imprez organizowanych przez Magic Tours.
  2. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług turystycznych z przyczyn leżących po stronie Organizatora, zastosowanie mają postanowienia umowy o świadczenie usług turystycznych oraz Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa Imprez organizowanych przez Magic Tours.
  3. W przypadku zmian rezerwacji dokonywanych przez uczestnika Promocji zastosowanie mają postanowienia umowy o świadczenie usług turystycznych oraz Ogólne Warunki Uczestnictwa Organizatora. Przyznane Klientowi korzyści z Promocji przepadają, a Klient może skorzystać z aktualnej oferty dostępnej w momencie zmiany rezerwacji.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia Promocji.
 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych w celu realizacji Promocji jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Promocji.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.05.2020 r.

REGULAMIN PROMOCJI FIRST MINUTE I ETAP 2021 MAGIC TOURS

I. ZASADY PROMOCJI
 1. Organizatorem promocji FIRST MINUTE I ETAP 2021 jest Zante Magic Tours Maciej Paweł Nuckowski, Ipiresies Touristikoy Grafeiou Lomvardou 32, Zakynthos, 29100 Grecja, AFM (NIP) EL141585853 DOY Zakynthos, Nr licencji touroperatora Izby Turystyki w Grecji 08-28-E-60-00-11445-0-1 (zwane dalej Magic Tours) , mający miejsce zwykłego pobytu w Grecji zwanym dalej Organizatorem.
 2. FIRST MINUTE I ETAP 2020 zwana dalej „Promocją”, jest organizowana na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dotyczy wszystkich imprez w roku 2021 dostępnych w systemie rezerwacyjnym oraz na stronach oddziałów Magic Tours: Kos, Kefalonia, Korfu, Zakynthos których bezpośrednim organizatorem jest Magic Tours link stron (www.magictours.pl).
 3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z promocji jest dokonanie rezerwacji wycieczki z aktualnej oferty Organizatora na sezon 2021 w okresie: 13 maja 2020 do 31 października 2020.
 4. Rezerwacja uznana jest za dokonaną po wpłaceniu 100% wartości rezerwacji w terminach określonych w umowie – zgłoszeniu, przy czym promocyjna cena obowiązuje przy rezerwacjach i 100% wpłat dokonanych do dnia 31.10.2020 r. Promocja dotyczy tylko rezerwacji indywidualnych, nie dotyczy zamówień grupowych (powyżej 10 osób pełnopłatnych) organizowanych na indywidualne zlecenie oraz pakietowania dynamicznego.
 5. Rezerwacje które nie będą opłacone do końca trwania promocji, tj. 31.10.2020r zostaną anulowane.
 6. Liczba miejsc w promocji jest ograniczona Promocja może zostać wstrzymana lub zmniejszona na wszystkie lub na niektóre terminy wyjazdów.
 7. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, iż otrzymał, zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.zantemagictours.pl
 8. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI 
 1. Promocja polega na przyznaniu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, Klientowi, który zawarł umowę o świadczenie usług turystycznych z Organizatorem w biurach podróży ze znakiem MAGIC TOURS tj.: na stronie www.zantemagictours.pl www.korfumagictours.pl www.kosmagictours.pl www.kefaloniamagictours.pl oraz w Centrali Biura Zante Magic Tours pod numerem 0048 607 501965 a także numerami kontaktowymi do każdego z poszczególnych Oddziałów Magic Tours.
 2. Gwarancja niższej ceny nie dotyczy sytuacji wprowadzania zmian w rezerwacji na żądanie Klienta, skutkiem których pierwotna cena na umowie o świadczenie usług turystycznych może ulec zmianie
 3. Zasady udzielania rabatu procentowego w wysokości 10% dla kierunków:, Zakynthos, Kos, Kefalonia, Korfu (www.magictours.pl), każdej osoby dorosłej i dziecka powyżej 2 roku
  1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest założenie rezerwacji dla min. 1 osoby pełnopłatnej, jednodniowej wycieczki fakultatywnej z oferty Organizatora na sezon Lato 2021.
  2. Wartość rabatu przyznana Promocją odliczana jest od ceny podstawowej wycieczki dla min. 1 osoby.
  3. Dzieci do 2 r.ż. nie są objęte Promocją, za wyjątkiem ofert w wersji Super VIP.
  4. Rabat będzie udzielony wyłącznie w postaci określonej w niniejszym regulaminie, bez możliwości wypłaty równowartości w gotówce lub zamiany na inny rabat.
 4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

III. GWARANCJA NIŻSZEJ CENY W FIRST MINUTE 
 1. W przypadku gdy w okresie od dnia zakupu imprezy turystycznej aż do 2-dni poprzedzających wyjazd Klienta na wycieczkę cena oferowanej przez Organizatora imprezy turystycznej identycznej pod względem terminu wyjazdu, będzie niższa niż cena po której Klient kupił imprezę turystyczną w trakcie trwania Promocji, Organizator zwróci Klientowi różnicę.
 2. Zgłoszeń dotyczących tej gwarancji można dokonywać do 2-dni poprzedzających wyjazd, kontaktując się z biurem podróży, w którym dokonana została rezerwacja imprezy turystycznej. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych on-line, do zgłoszenia klient zobowiązany jest dołączyć zrzut ekranu ze strony www.zantemagictours.pl przedstawiający ofertę Organizatora spełniającą wymóg identyczności pod względem terminu wyjazdu, rodzaju wycieczki, wieku uczestników i ilości imprezy turystycznej rezerwacji do imprezy turystycznej zakupionej w okresie Promocji przez klienta, a jednocześnie oferowanej po niższej cenie. Print Screen ze stron kierunków na www.magictours.pl uprawniający do skorzystania z usługi Gwarancja najniższej cenie w FIRST MINUTE I ETAP 2021 obowiązkowo musi zostać wykonany po kliknięciu przycisku „Rezerwuję” i przejściu do procesu zakupowego. Zrzut z ekranu tańszej oferty zamieszczonej na stronie Organizatora musi zostać zgłoszony maksymalnie do 24h od momentu jego zrobienia oraz zawierać datę oraz godzinę jego wykonania. Jeżeli ten czas zostanie przekroczony cena nie zostanie dorównana.
 3. Organizator zwróci tę różnicę poprzez NAJBLIŻEJ POŁOŻONE BIURO Magic Tours względem miejsca zakwaterowania Klienta.
 4. Gwarancja Niższej Ceny nie obejmuje zmian cen w ofertach typu Last Minute lub w innych ofertach specjalnych wprowadzonych na 2 dni przed datą realizacji wycieczki. Promocja „FIRST MINUTE I ETAP 2021” nie łączy się z innymi promocjami i bonifikatami. Zniżka liczona jest od cen podstawowych zawartych w tabeli cenowej bez ewentualnych dopłat.

IV. SKUTKI ZMIANY LUB REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ ZMT 
 1. W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej przez uczestnika Promocji, zastosowanie mają postanowienia umowy o świadczenie usług turystycznych oraz OUW Organizatora, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku rezygnacji z:
  1. z imprezy turystycznej – do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy koszty anulacji wynoszą za osobę 0% ustalonej ceny, a od 6 dni koszty anulacji są zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa Imprez organizowanych przez Magic Tours.
  2. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług turystycznych z przyczyn leżących po stronie Organizatora, zastosowanie mają postanowienia umowy o świadczenie usług turystycznych oraz Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa Imprez organizowanych przez Magic Tours.
  3. W przypadku zmian rezerwacji dokonywanych przez uczestnika Promocji zastosowanie mają postanowienia umowy o świadczenie usług turystycznych oraz Ogólne Warunki Uczestnictwa Organizatora. Przyznane Klientowi korzyści z Promocji przepadają, a Klient może skorzystać z aktualnej oferty dostępnej w momencie zmiany rezerwacji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia Promocji.
 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych w celu realizacji Promocji jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Promocji.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.05.2020 r.

Udostępnij wycieczkę

Facebook
WhatsApp
Email

Zamknij